KODI RRUGOR I REPUBLIKES SE SHQIPERISE PDF

To browse Academia. Skip to main content. By using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies. To learn more, view our Privacy Policy. Log In Sign Up. All Departments 1 Documents 1 Researchers.

Author:Mezitilar Kelar
Country:Liberia
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):24 September 2009
Pages:220
PDF File Size:4.54 Mb
ePub File Size:18.15 Mb
ISBN:680-9-85550-758-5
Downloads:91738
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KigallTo browse Academia. Skip to main content. By using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies. To learn more, view our Privacy Policy. Log In Sign Up. All Departments 1 Documents 1 Researchers. Normat dhe aktet ne zbatim te ketij Kodi udhehiqen nga parimi i sigurise se levizjes ne rruge, duke ndjekur objektivat e nje levizjeje racionale, i mbrojtjes se mjedisit dhe i kursimit te energjise.

Qeveria, nepermjet organeve perkatese, i jep opinionit publik te dhenat me te domosdoshme, duke perdorur sistemet me te perparuara te komunikimit masiv dhe, per sa i perket disa kategorive qytetaresh, mesazhe Publicistike te karakterit parandalues e edukativ.

Ne zbatim te normave te ketij Kodi, "rruge" quhet zona per perdorim publik e destinuar per qarkullimin e kembesoreve, mjeteve dhe kafsheve. Sipas karakteristikave te tyre konstruktive, teknike dhe funksionale rruget klasifikohen si vijon: A. Autostrade B. Rruge interurbane kryesore C. Rruge interurbane dytesore D. Rruge urbane kryesore E. Rruge urbane dytesore F. Rruge lokale 3. Per qendrimin duhet te jene parashikuar zona te caktuara me hyrje e dalje te pajisura perkatesisht me korsi ngadalesimi dhe shpejtimi.

Per te tjera kategori te mundshme mjetesh te perdoruesve duhet te parashikohen hapesira te pershtatshme. Per qendrimin duhet te jene parashikuar zona te caktuara, me hyrje e dalje, te pajisura perkatesisht me korsi ngadalesimi dhe shpejtimi. D-RRUGE URBANE KRYESORE: Rruge me karrexhata te pavarura, ose te ndara nga trafikndares, secila me te pakten dy korsi levizjeje dhe nje korsi e mundshme e rezervuar per mjete publike, bankina te shtruara dhe trotuare, me kryqezime ne nivel te pajisura me semafor, per qendrimin jane parashikuar zona ose breza anesore jashte karrexhates, te dyja me hyrje dhe dalje te perqendruara.

Per qendrimin jane parashikuar zona te pajisura me korsi manovrimi jashte karrexhates. Save to Library. Ads help cover our server costs.

Remember me on this computer. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Need an account? Click here to sign up.

KS-BTA100 MANUAL PDF

L I G J Nr. 8378, DATE 22.7.1998 KODI RRUGOR I REPUBLIKES SE

ANEKS Totali i Shp. Korrente Transporti rrugor. Citing Articles Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited.

ANVERSO Y REVERSO DEL LIBERALISMO EN CHILE PDF

Departamenti I Qirjeve Te Pidhave

ANEKS Totali i Shp. Korrente Transporti rrugor. Citing Articles Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. Your list has reached the maximum number of items.

A.JAKUTIS EKONOMIKOS TEORIJOS PAGRINDAI PDF

KODI RRUGOR I REPUBLIKES SE SHQIPERISE PDF

.

HYDROLOGY AND FLOODPLAIN ANALYSIS PHILIP B BEDIENT PDF

.

Related Articles