FUKUJAMA KRAJ ISTORIJE PDF

Everyday low prices and free delivery. Add a review and share your thoughts with other readers. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. Create lists, bibliographies and reviews: Find a copy in the library Finding libraries that hold this item Linked Data More info about Linked Data.

Author:Zololabar Nikogor
Country:Libya
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):14 March 2018
Pages:189
PDF File Size:18.64 Mb
ePub File Size:19.20 Mb
ISBN:509-1-20044-593-7
Downloads:43551
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FaujasZahtijevamo od dvije su- persile da povuku svo nuklearno naoruzanje s teri- torija Europe. Tocnije, zahtijevamo od Sovjetskog Saveza za zaustavi proizvodnju raketa srednjeg dornera SS 20 i zahtijevamo od Sjedinjenih DrZava da ne implementiraju odluku 0 razvijanju krsta- recih raketa i raketa Pershing II za rasporedivanje na tlu zapadne Europe. Takoder ielimo ubrzati ra- tifikaciju SALT II ugovora, kao neophodne stepeni- ce prema obnovi ucinkovitih pregovora 0 opcern i potpunom razoruzanju.

Istovremeno, moramo braniti i povecati prava svih gradana, na Istoku kao i na Zapadu, da bi se ukljucili u ovaj zajednicki pokret i u bilo kakav ob- lik razmjene. Pozivamo svoje prijatelje iz Europe, svih vjera i uvjerenja, da hitno razrnotre nacine na koje bismo mogli zajednicki ustrajati na ovim za- jednickirn ciljevima.

Mi zarnisljarno kampanju sirorn Europe, u kojoj se dogadaju svi oblici raz- mjene; gdje se predstavnici razlicitih naroda i raz- IiCitih stavova rnedusobno savjetuju i koordiniraju svoje aktivnosti; u kojima manje formalne razrnje- ne, izmedu sveucilisra.

Moramo poceti djelovati kao da ujedinjena, neutralna i miroljubiva Europa vec postoji. Moramo nauciti biti lojalni, ne "lstoku" ili "Zapadu", nego jed- ni drugima, i moramo zanemariti zabrane i ogra- nicenja koja su nam nametnule nacionalne driave. Odgovornost Ijudi svakog naroda bit ce zala-. To ce se razlikovati od zemlje do zemlje, i mi ne tvrdimo da bi ijedna strategija rno- rala biti nametnuta. Ali, to mora biti dio transkon- tinentalnog pokreta u kojem se dogadaju sve vr- ste razmjene. Moramo se oduprijeti svakom pokusaju drzav- nika Istoka ili Zapada u manipulaciji ovim pokre- tom radi vlastite koristi.

Obracajuci se prijateljima Europljanima, mi ne okrecerno svoja leda ostatku svijeta. Zalazuci se za mir u Europi, zalazerno se i za mir u svijetu.

Dva puta u ovom stoljecu Europa je osrarnotila svoju ci- vilizacijsku pripadnost izazivajuCi svjetski rat. Ovaj put moramo vratiti svoj dug svijetu izazivanjem mira. Ovaj apel nece postici nista ukoliko ga ne po- drfi odlucna i inventivna akcija, koja ce ukljuCiti sto vise Ijudi. Moramo stvoriti neodoljiv pritisak za Europu slobodnu od nuklearnog naoruzanja. Mi ne zetirno nametati nikakvu uniformiranost ovom pokretu, niti nametati svoje pregovore ili odluke mnogim organizacijama koje ve: koriste svoj utjecaj u svrhu razoruzanja i mira.

Ali, situaci- jaje ozbiljna. Opasnosti se sire. Trebamo Vasu po- drsku u ovome zajednickorn cilju, i pozdravit cerno svaku pornoc ili savjet. Kraj povijesti? F rancis Fu k uyama. Iz The National Interest PromatrajuCi razvoj dogadaja u nekoliko proteklih. U protekloj godini pojavio se velik broj ,Ianaka posvecenih kraju Hladnog rata i einjenici da se ne eini kako "rnir" dolazi u mnoge krajeve svijeta. VeCini ovih analiza nedostaje veci konceptualni okvir za razli- kovanje onog sro je bitno i onog sto je neizvjesno.

Kada bi Corbacov bio izbacen iz Kremlja ili kad bi novi ajatolah proglasio novo sto- ljece iz opustosenog sredista Bliskog isroka: isti ti komentatori pohitali bi proglasiti ponovno rada- nje nove ere sukoba.

A opet, svi ti Ijudi nasluCivali su da se dogada nesto veliko, proces koji daje suvislost i jasnocu svakodnevnim naslovima. AIi, sroljece, koje je zapocelo sarnouvjerenoscu u konacnu pobjedu zapadne liberalne demokracije, izgleda da se na svom kraju vraca u punom krugu na svoj pocetak: ne na "kraj ideologije' ili prema pribliiavanju kapitalizma i socijalizma kao sto je predskazano, nego do smione pobjede ekonorn-.

Trijumf Zapada, zapadne ideje, vidljiv je prije svega u potpunom iscrpljivanju odriivih sustavnih alternativa zapadnom liberalizmu. U proteklom. Ali, taj se fenomen prosirio i izvan visoke politike i rnofe se zamijetiti u neizbjeinom sirenju konzu- rneristicke zapadne kulture u takvim razlicitirn kontekstima kao sto su zernljoradnicke trgovine ili sada sveprisutni televizijski uredaj u boji diljem Ki- ne, zadruzni restorani i prodavaonice odjece di- Ijem Moskve, kao i proslogodisnje sirenje Beetho- vena u japanskim ducanirna siroke potrosnje i uiivanje u rock glazbi u jednakoj mjeri u Pragu,.

Rangoonu i Teheranu. Ono cemu smo moida svjedoci, nije samo kraj Hladnog rata, ili proticanje odredenog razdoblja II poslijeratnoj povijesti, nego kraju povijesti kao takve: odnosno, krajnjoj tocki ideoloske evolucije covjecanstva i univerzalizaciji zapadne liberalne demokracije kao krajnjeg oblika Ijudske vladavine. Time ne tvrdim da vise nece biti dogadaja koji ce puniti stranice godisnjih saietaka medunarodnih odnosa u Foreign Affairs,jer se pobjeda liberalizma zbila prvenstveno na podruqu ideja ili spoznaja i nije jos dovrsena u stvarnom ili materijalnom svije- tu.

Ipak, postoje snaini razlozi za vjerovanje kako ce dugorocno gledano ta ideja zavladati rnaterijal- nim svijetom. Kako bismo shvatili zasto je to tako, moramo prvo razmotriti neka teorijska pitanja ko- ja se ticu prirode povijesne promjene.

Teorija 0 kraju povijesti nije originalna. Njezin najpoznatiji zagovaratelj bio je Karl Marx, koji je. Aro n a n a desnici; posl i j e ratni.

Koj e v a j e p o ku savao ofiv it i Hegelovufenomeno-. Ali , kon-. Geor g a. W i lh e lma F riedricha He g ela. Ijueuje pri n cip e sl o bode i j e dnak o st i. K o jeva. Bitka k od jen e oznacila. Ame rici na pr ed v o-. Hegelova je nesr ec a. Me d u rim m o d e rnim fran c uskim i nt erpre-. Fr a n cusko j. Ecole Practique des Houtes Etudes p o u c avao visoko.

Medu nj e g ov im stud e ntima is tic a li su se bu-. Dr iav a. Pov i jest. Ali , to se i ocekiva l o. Nem a. Kojeva je napu s t i o poduca v an j e. I sr v arno , u c enjern. Za njego v e s u v remen i ke s a sredine st o ljeca,. Kojevlji n e tv r dnje. Za Hegela. Ideologija u t o m smis l u nije ogranicena. Zasto su te zeml je odusta l e. Hege l o vo. Nije v jerovao. Hegel je kao profesor p r iv r emeno ostao.

Ovdje nemam prostora,. Pitanje nije sadrzano u. Za pravog idealista, Ijudsko drusrvo moze biti iz- gradeno oko bilo koje arbitrarne sku pine principa. A u stvarnosri su Ijudi dokazali da mogu iz-. Time ne zelirn. Tocni- je, spektakularno obilje naprednih liberalnih eko- nomija i bezbroj razliCitih potrosackih kultura sa- me po sebi istovremeno skrbe i euvaju liberalizam. Zelim izbjeCi materijalisticki de- terminizam koji kaze kako liberalna ekonomija neizbjefno srvara liberalne politike, jer vjerujem da i ekonomija i politika pretpostavljaju jedno prethodno autonomno stanje spoznaje koje ih ornogucava.

To stanje spoznaje koje ornogucava. Mozerno zakljuciti da je sadrza] univerzalne homogene drzave u obliku liberalne demokracije. VCR-u [videorekorderu i stereo tehnici u ekono- mici.

Postoje Ii, drugim rijecirna, bilo kakve temeljne "kontradikcije" u Ijudskom zivotu koje ne mogu bi- ti rijesene u kontekstu modernog liberalizma, a koje bi se mogle rijesiti u sklopu neke druge pol i- ticko-ekonomske strukture?

Ako prihvatimo upra- vo izlozene idealisticke teze, moramo trafiti od- govor na ovo pitanje u podruqu ideologije i spoz- naje. Nas zadatak nije odgovoriti opsirno izazovi-. Za nase potrebe malo nam je vamo kak-. U pros 10m stoljecu pojavila su se dva velika iza- zova za liberalizam, fasizarn i komunizam. Pr- vospomenuti je iskoristio politi eke slabosti, mare-. Fasizam je unisren kao zivuca ideologija u Drugome svjerskom raru. To je bio poraz, naravno,. Ono sto je unistilo fasizarn kao ideju.

Nakon rara, vecini. Rusevine Reicha, kao i atomske. Marx je, govoreCi Hegelovim je- zikom, tvrdio kako u liberalnom drusrvu postoji temeljna kontradikcija koja ne moze biti rijesena u rom konteksru, kontradikcija izmedu kapirala i ra- da, te da ona formira glavnu optuzbu ikad nasralu proriv liberalizrna. Ali zasigurno, klasno piranje je u stvarnosti na Zapadu bilo uspjesno rijeseno.

Kao sto je Kojeva izmedu ostalih zapisao, egalitari-. Ovdje se ne tvrdi kako nema bogarih i siro-. AIi, korijeni, koji prouzrocuju ekonomsku nejednakost, ne moraju. Kao rezulrar uzmicanja od klasnog pitanja, pot- pora komunizmu iz razvijenoga zapadnog svijeta, ako mozerno reci, nifa je danas nego ikad nakon Prvoga svjerskog rara.

To mote biri izmjereno na. Time se ne tvrdi da sravovi progresivnih inrelekrualaca u zapadnim. Ali, oni koji vjeruju da je buducnost neiz-.

2052 RANDERS PDF

FRENSIS FUKUJAMA KRAJ ISTORIJE PDF

Pre-requisites: Familiarity with english or another relevant foreign language, computer access and internet proficiency. Course objectives: An introduction to the major events, concepts and issues in world history, especially international relations, politics and culture, with an emphasis on the period of , which is considered pivotal to sociologists. Course description: Theoretical component: Lectures will address the time period of Topics: post-war Europe, USA and international relations, Cold War, domestic policy and relations of Western and Eastern European countries, major developments in Serbian and Yugoslavian history, western European culture, the fall of the Berlin wall, collapse of the Soviet Union and a bi-polar world, globalization. Practical component: during seminars, students will be introduced to basic concepts and issues in 19th century and the first half of the 20th century history. Topics: French Revolution, European reorganization after Napoleon's Wars, romanticism, nationalism, social conflicts, political ideas and artistic movements, colonialism, World War I, October soviet Revolution, international relations between the two world wars. Learning Outcomes: Students will acquire foundational knowledge which will help them understand modern phenomena, global politics and international relations, historical problems in contemporary societies, globalization and contemporary culture.

DANCE OF THE GOBLINS BAZZINI PDF

Francis Fukuyama

Prva asocijacija i dalje je teorija o "kraju istorije". Ali postoji i jedan drugi fenomen: postoji problem nejednakosti unutar demokratija, a on je doprineo i razvoju jednog kulturnog rasizma, posebno u Evropi, ali i u Americi, koji je doveo do porasta populizma. Rusija trenutno prolazi kroz ozbiljnu recesiju , jer nije uspela da modernizuje svoju ekonomiju. Mislim da morate da pogledate svet kao celinu.

GUY MURCHIE MUSIC OF THE SPHERES PDF

ISBN 13: 9788649500303

A Man Named Noah - Arch Book Arch Books Free Downloadl nude pictures of the real world girls information on historical black colleges crysis 3 multi8 pcdvd internal reloaded www gamestorrents com full game free pc, download, play. Add the garlic and thyme to the pestle and mortar and crush then add the lemon juice and mix. Pour this mixture over the fish, season with salt and pepper and then fold the foil over into a parcel. Pop in the oven for minutes until the fish is cooked through. Home Contact.

Related Articles